Työpaikan sisäilmaselvitys

Tämä tapaus työpaikalta kuvastaa sitä, kuinka tuotantolaitoksissa usein venytetään korjausvelkaa äärimmilleen. Fokus on tuotannossa ja toiminnassa. Rakennukset korjataan vasta kun on pakko. Näissä tapauksissa on vaarana, että syntyy kaksi leiriä. Päälystö vastaan sisäilmasta oireileva työntekijäporras. Tämä kuormittaa lisäksi työssä viihtyvyyttä ja vähentää tuottavuutta. Voi syntyä luottamuspulaa ja mikäli  huonosti käy niin parhaat työntekijät vaihtavat työpaikkaa kun kokevat "laivan" olevan uppoamassa. 
Erään työpaikan sisäilmatarina

Tuotantolaitoksen päärakennus oli rakennettu 1960 luvulla. Toimistokerrokselle ei suuremmin oltu tehty muita kuin välttämättömiä huolto ja kunnosapitotoimia. Henkilökunnan sairaspoissaolot olivat yhtäkkiä lisääntyneet. Osa työntekijöistä joutui siirtymään etätöihin tai muihin tiloihin työskentelemään heikon sisäilman laadun ja sisäilmaoireilun vuoksi.  Suosittelimme myös sisäilmatyöryhmän perustamista työpaikalle. Työryhmä perustettiin ja se kokoontui ja teetti oirekyselyn työpaikalla. Teimme osapuolten kanssa yhteistyössä katselmuksen työpaikalla ja laadimme asiakkaalle tutkimussuunnitelma luonnoksen kommentoitavaksi. Asiakkaan hyväksyttyä tutkimussuunnitelman sisällön päästiin tekemään syyselvitystöitä. Kaikkien rakenneosien rakennustavat ja materiaalit selvitettiin porareikä- tai rakenneavauksin. Paikannetut kolme kosteusvaurioaluetta kartoitettiin ja määriteltiin niiden laajuus. Yksi tihkuvuotava putkiliitos paikannettiin ja korjautettiin. Tiedonkeruuvaiheen jälkeen kokoonnuttiin työpaikan sisäilmatyöryhmän kanssa käsittelemään alustavia tuloksia. Kerätyt näytteet oli lähetetty laboratorioon tutkittaviksi. Henkilökuntaa informoitiin sähköpostin välityksellä alustavista tuloksista ja lopullisten tulosten aikataulusta. Raporttia valmisteltiin näytteiden tuloksia odotellessa ja täydennettiin tuoreilla tuloksilla. Raportti toimitettiin tilaajalle ja heti perään pidettiin infotilaisuus toimistotyöntekijöille ja eri sidosryhmille organisaatiossa. Laadimme korjaussuositukset, jossa priorisoitiin ensin tehtävät korjaukset, joilla voitaisiin vaikuttaa suotuisasti ilman laatuun. Muiden laajempien korjausten osalta suositeltiin siirtymistä projektivaiheeseen alkaen suunnittelusta toteutukseen. Parin vuoden kuluttua kaikki kookkaassa kiinteistössä tarvittavat korjaukset oli saatettu päätökseen. Osapuolet olivat tyytyväisiä avoimeen viestintään prosessissa. Osapuolet ilmaisivat tyytyväisyyttään myös siitä, että tutkittiin kunnolla ja tarpeeksi laajamittaisesti. Ennen kaikkea mieltä lämmitti eniten hyvän ilman laadun kokemukset ja sairaspoissaolojen selkeä väheneminen.

Tämä tyyppisissä tilanteissa avainkysymyksiä ovat osapuolten keskinäisen luottamuksen rakentaminen huolellisella työllä. Riittävän kattavalla tutkimisella ja  avoimella viestimisellä. Kun asia on selkeästi informoitu kaikille osapuolille syntyy myös ymmärrystä siitä, että korjauksissa voi näissä tapauksissa kestää jopa viisi vuotta, ennenkuin kaikki kohdat ovat halutussa kunnossa. Kiinteistön omistajapuolen tietämyksen lisääntyminen omistamastaan rakennuksesta motivoi panostamaan hyvin kohdennettuihin korjauksiin, jotka poikivat työhyvinvointia ja vähentää sairaspoissaoloja.